Bra att veta inför årsmötet

Bra att veta inför årsmötet

Årsmötet är det viktigaste mötet under året i en förening. Vid årsmötet blickar medlemmarna tillbaka på året som har gått. De får veta hur klubbens ekonomi ser ut, vad föreningen har lagt pengar på och vilka inkomster föreningen har. Dessutom väljs styrelse för året och styrelsen berättar vilka planer som finns för året som kommer.

Ansvarsfrihet
En avgörande fråga på årsmötet är om den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Det är väldigt ovanligt att en styrelse inte får ansvarsfrihet, eftersom det i princip betyder att styrelsen har begått brott av något slag. Men frågan ska alltid ställas.


Alla har inte rösträtt
Alla medlemmar har rätt att vara med på årsmötet, men det är bara medlemmar som är 15 år och äldre som har rösträtt. Yngre medlemmar har rösträtt på ungdomssektionens årsmöte. Alla upp till 25 år är medlemmar i ungdomssektionen.

Vem som helst kan lägga förslag
Vill du som medlem ta upp något särskilt som borde beslutas på årsmötet, så ska du lämna in ett skriftligt förslag till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, dvs senast söndag 7 februari inför årsmötet 28 februari 2021.

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet tas bland annat de här sakerna upp:

Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. Det handlar om att alla medlemmar ska ha fått veta tid och plats för årsmötet minst en månad innan.

  • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. I FHF:s stadgar står det att styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter och minst fyra och högst sex suppleanter (ersättare).
  • Val av ordförande för föreningen
  • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter (men det är styrelsen själv som bestämmer vem som ska vara sekreterare, kassör osv)
  • Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen (ungdomssektionen har alltså en egen plats i styrelsen, och det är ungdomarna själva som väljer den som ska ha platsen)
  • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
  • Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
  • Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
  • Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. (här är vanligt att man överlåter detta beslut till klubbens styrelse, eftersom man inte alltid vet när mötena skall hållas. Distriktets årsmöte hålls i mars varje år.
  • Fastställande av årsavgift för nästkommande år (alltså ett år framåt i tiden),
  • Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte, alltså förslag eller motioner som har lämnats in minst tre veckor i förväg.
crossmenu